Space Mountain at Disney World, 1984. Via YouTube

Space Mountain at Disney World, 1984. Via YouTube